PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU MÁ AKREDITOVANÉ NASLEDOVNÉ MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII
  Učiteľstvo biológie
  Učiteľstvo geografie
  Učiteľstvo náboženskej výchovy
  Učiteľstvo hudobnej výchovy
  Učiteľstvo výtvarnej výchovy
  Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
  Učiteľstvo informatiky
  Učiteľstvo matematiky
Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov
si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.
UČITEĽSTVO PREDMETU (jednopredmetové)
  Učiteľstvo výtvarnej výchovy (jednoodborové)
  Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednoodborové)
  Učiteľstvo informatiky (jednoodborové)
  Učiteľstvo hudobného umenia (jednoodborové) (zameranie klavír, organ alebo sólový spev)
  Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  Sociálna práca
  Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
  Poradenstvo a sociálna komunikácia
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO LEVOČA
  Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO POPRAD
  Ekonomika a manažment podniku