PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU PONÚKA NASLEDOVNÉ DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Doktorandské štúdium je tretí, najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania.
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický titul doktor (philosophiae doctor, v skratke PhD.) v dennej a externej forme doktorandských študijných programov:
  Sociálna práca
  Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
  Poradenstvo a sociálna komunikácia