Ružomberský študent víťazom česko-slovenskej ŠVOČ

Koncom júna 2020 sa online formou uskutočnilo česko-slovenské kolo súťaže v Študentskej tvorivej činnosti z didaktiky matematiky. Ružomberskú katedru matematiky so svojou diplomovou prácou reprezentoval poslucháč magisterského štúdia Matúš Stáňa a so záverečnou prácou študentka rozširujúceho štúdia Veronika Oroszová. Prvého z menovaných porotcovia ovenčili vavrínmi víťazstva, text druhej ocenili čestným uznaním.

V zábere práce Matúša Stáňu boli pod vedením Dr. Lucie Csachovej aplikačné úlohy v gymnaziálnej matematike. Autor priblížil ich nezastupiteľné miesto vo vyučovaní a zároveň poukázal – aj na základe vlastnej viacročnej učiteľskej skúsenosti – na ich takmer zúfalú absenciu. Od háklivej témy nedal ruky preč a reflektujúc revidovanú Bloomovu taxonómiu vytvoril zbierku takýchto úloh. Následne na vzorke približne 150 gymnazistov štatisticky preskúmal i vyhodnotil ich uplatnenie v praxi. Spomedzi 15 prác budúcich učiteľov matematiky z Čiech a Slovenska bola tá jeho najlepšia a jej autor preto zaslúžene získal 1. miesto.

Veronika Oroszová sa s prácou o metódach a stratégiách riešenia kombinatorických úloh na stredných školách ocitla vo finále česko-slovenského kola ŠVOČ z didaktiky matematiky s kolegami celoživotného vzdelávania z Univerzity Karlovej, Masarykovej univerzity a Juhočeskej univerzity. Autorka pod vedením Dr. Štefana Tkačika opísala, ako možno rôzne vyučovacie metódy a stratégie prakticky aplikovať a následne prostredníctvom vhodného štatistického aparátu preskúmala vplyv vybraných faktorov na efektivitu vyučovania kombinatoriky. Komisia, ktorej šéfoval doc. Antonín Jančařík z Karlovej univerzity, jej prácu ocenila udelením čestného uznania.

Autor: Martin Papčo