Názov projektu: Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku
Grantová agentúra a číslo projektu: APVV č. APVV-15-0378
Doba riešenia: 2016 – 2020
Vedúca projektu za PF KU: PaedDr. Janka Kopáčová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Anotácia:
Na Slovensku sa nerobil výskum vplyvu vedecko-technického rozvoja na záujmy a schopnosti žiakov na začiatku školskej dochádzky; väčšina výskumov bola zameraná na kognitívnu oblasť. Preto má projekt ambíciu analyzovať skutočné záujmové oblasti žiakov a ich technologické zručnosti, aby sa učebné materiály z matematiky prispôsobili ich zmeneným záujmom a schopnostiam. V tomto projekte sa najskôr vytvoríme blok rôznorodých manuálnych, mentálnych aj virtuálnych aktivít odstupňovanej obťažnosti bez určenia ročníka. Tento materiál otestujeme na špeciálnej vzorke tak, aby boli zastúpené deti s rôznym sociálnym a kultúrnym zázemím.
Na základe analýzy výsledkov vytvoríme návrh výučbových materiálov s osobitným dôrazom na vhodný pomer jednotlivých typov aktivít (manuálne, elektronické, printové, mentálne, interaktívne, statické a pod). Neoddeliteľnou súčasťou materiálov bude učiteľská príručka, ktorá ponúkne návrhy projektovania vyučovania s využitím vytvorených materiálov, pričom sa ponechá riadiaca funkcia učiteľa a slobodná voľba alternatívnych materiálov podľa potreby.
Tento postup je úplne odlišný od štandardnej tvorby, kde sa najskôr vytvorí vzdelávací materiál a potom sa odskúša, alebo jednoducho sa implementuje do vyučovania na základe rozhodnutia riadiacich orgánov.
Výsledky a výstupy:
V prvých dvoch rokoch riešenia projektu (2016 a 2017) – tvorba výskumného nástroja, jeho pilotné overenie a následne uskutočnenie výskumu.
Vedecký prínos:
Uskutočnenie terénneho výskumu schopností a záujmov žiakov mladšieho školského veku (6-8 rokov) v oblasti matematiky.
Na základe analýzy výsledkov výskumu vytvorenie troch druhov výučbových materiálov pre žiakov skúmanej skupiny (učebnice v tlačenej forme, pracovné listy statické- zverejnene na webstránke a pracovné listy dynamické (applety) zverejnené na webstránke. Plánované výstupy projektu budú mať rozličný charakter, aby výber a implementácia daného vzdelávacieho materiálu oslovila čo možno najširšie spektrum žiakov daného veku. Budú rešpektované aj rôzne učebné štýly žiakov s dodržaním zásad primeranosti a názornosti.

 

 

Názov projektu: Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu.
Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA, č. 2/0126/16
Doba riešenia: 2016–2019
Vedúci projektu: MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na komplexný výskum štruktúry prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz na vybraných modelových lokalitách v horských oblastiach Európy pod vplyvom globálnych klimatických a hospodárskych zmien.
Koncentruje výskum ekológie kliešťov, epidemiológie a epizootológie a nimi prenášaných nákaz s dôrazom na vírusové ochorenie, kliešťovú encefalitídu a iné závažné bakteriálne a protozoárne nákazy ľudí a zvierat. Využíva špičkové metódy detekcie patogénov na báze molekulovo-biologických metód a fylogenetických analýz. Integruje vedecko-výskumný, pedagogický a materiálno-technický potenciál špičkového vedeckého ústavu SAV a Katolíckej Univerzity. V regióne Pedagogickej fakulty je výskum zameraný na turisticky zaujímavé lokality vo Veľkej Fatre: Smrekovica a Malinné Brdo.
Výsledky a výstupy:
Macko, J., Machava, J., Bublinec, E., Hrkľová, G.: Soil reaction and tick abundance Ixodes ricinus. In: FOLIA OECOLOGICA – vol. 43, no. 2 (2016). ISSN 1336-5266 MackoJ., Hrkľová G.,Blahútová D., Demko J. : Changes in the vertical distribution of Ixodes ricinus ticks in Veľká Fatra mts. (Western Carpathians, Slovakia) Biogeography of the Carpathians – Ecological and evolutionary facets of biodiversity The Second Interdisciplinary Symposium, 28-30 September 2017, Cluj-Napoca, Romania Macko J., Hrkľová G., BlahútováD., Uhrínová M.: SELECTED ASPECTS FOCUSED ON THE CASTOR BEAN TICK IN THE CONTEXT OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION. In ERD 2017: The 5th International Conference „Education, Reflection, Development“, Babe?-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania 7-8 July, 2017
Vedecký prínos (čiastkové výsledky): V doposiaľ sledovanom období, počas vegetačného obdobia (marec-október) v mesačncýh intervaloch sú vykonávané zbery v oblasti Smrekovice a Malinného Brda, územne spadajúcich do NP Veľká Fatra. V lokalite Smrekovica sú zbery vykonávane v nadmorskej výške 680 až 1370 mnm, celkovo 7 lokalít, všetky s geologickým podložím, typu žula. V rámci Malinného Brda od 600 do 1200 mnm, geolog. podložie – vápenec. Na všetkých uvádzaných lokalitách prebieha monitorovanie abiotických faktorov, prostredníctvom datalogerov – meranie relat.vlhkosti a teploty prízemnej atmosféry, pri zberoch je zaznamenávaná teplota a vlhkosť vzduchu, pH pôdy a typizácia pôdy v ekotónoch lesa a lúk. V rámci spolupráce s Parazitologickým ústavom je z kliešťov izolovaná celková RNA, pri diagnostike sú používané primery, ktoré zachytávajú široké spektrum vírusov z čeľade Flaviviridae, preto budú všetky pozitívne vzorky, získané počas riešenia projektu genotypizované.

 

 

Názov projektu: Mediálna gramotnosť u žiakov primárneho vzdelávania v kontexte kooperácie rodiny a školy
Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA č. 1/0913/15
Doba riešenia: 2015-2017
Vedúci projektu: prof. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Anotácia: Projekt je orientovaný na výskum v oblasti pôsobenia masmédií na osobnosť žiaka mladšieho školského veku. Zameriava sa nielen na samotného žiaka, ale i pohľad jeho rodičov a samotného učiteľa. Cieľom je diagnostikovať úroveň mediálnej gramotnosti u žiakov primárneho vzdelávania, aspekty pozitívne ako i negatívne, zároveň diagnostikovať metódy kooperácie rodiny a školy v kontexte nadobúdania mediálnej gramotnosti u žiakov, na základe ktorých navrhneme konkrétne možnosti nadobúdanie mediálnej gramotnosti nielen žiakov ale aj ich rodičov.
Výsledky a výstupy: Vedecká monografia sumarizujúca hlavné zistenia v oblasti skúmania realizácie mediálnej výchovy a úrovne mediálnej gramotnosti. Web stránka určená učiteľom a rodičov, ktorá by bola súčasťou modelu zefektívnenia realizácie mediálnej výchovy v kontexte kooperácie rodiny a školy.
Vedecký prínos: Z teoretického hľadiska bude prínosom diagnostika úrovne mediálnej gramotnosti u žiakov primárneho vzdelávania ako aj ich učiteľov a rodičov. U žiakov mladšieho školského veku sa konkrétne zameriame na poznanie aktuálnych problémov žiakov determinovaných pôsobením konkrétnych druhov masmédií. Súčasne nám pomôže diagnostika informácií z dokumentov zaoberajúcich sa kyberšikanovaním, utváraním hodnôt u žiakov, ako aj pozitív vzdelávacích programov dostupných z médií.

 

 

Názov projektu: Voltampérometrická detekcia environmentálne významných látok pomocou uhlíkových štruktúr
Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA č. 1/0008/12
Doba riešenia: 2012-2014
Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU
Anotácia: Projekt základného výskumu je orientovaný na uhlíkové štruktúry ako je bórom dopovaný diamant a mikročastice uhlíka inkorporované do uhlíkovej pasty ako netoxické elektródové materiály. Takto konštituované elektródy otvárajú nové možnosti pre detekciu látok na stopovej až ultrastopovej koncentračnej úrovni. Ide o prístupy, pri ktorých sa analyticky využívajú priaznivé vlastnosti diamantu dopovaného bórom, ako jeho odolnosť voči agresívnym médiám, extrémne široký potenciálový rozsah s veľmi nízkym signálom pozadia a v prípade uhlíkovej pasty jednoduchosť prípravy, lacnosť, ale aj citlivosť, selektivita a možnosť chemickej modifikácie. V projekte sa uvedené elektródy používajú nielen na stripping analýzu ťažkých kovov, na ktorú sú predovšetkým vhodné, ale aj pre detekciu niektorých elektroinaktívnych aniónov, napr. fluoridov, a sulfidov.
Výsledky a výstupy:
Švorc Ľ., Sochr J., Tomčík P., Rievaj M., Bustin D.: „Simultaneous Determination of Paracetamol and Penicilin V by Square-Wave Voltammetry at a Bare Boron-Doped Diamond Electrode“ Electrochimica Acta 68, 227-234 (2012).
Švorc Ľ., Sochr J., Rievaj M., Tomčík P., Bustin D.:„Voltammetric Determination of Penicillin V in Pharmaceutical Formulations and Human Urine Using a Boron-Doped Diamond Electrode“ Bioelectrochemistry 88 , 36-41 (2012).
Švorc Ľ., Tomčík P., Svítková J., Rievaj M., Bustin D.:“Voltammetric Determination of Caffeine in Beverage Samples on Bare Boron-Doped Diamond Electrode” Food Chemistry 135, 1198-1204 (2012).
Švorc Ľ., Tomčík P., Svítková J., Rievaj M., Bustin D.: “Analytical Methods for Determination of Caffeine as Biologically Important Substance” Chemické Listy 107, 530-536 (2013)
Culková, E., Švorc, L., Tomčík, P., Durdiak, J., Rievaj, M., Bustin, D., Brescher, R., Lokaj, J.:Boron-Doped Diamond Electrode as Sensitive and Selective Green Electroanalytical Tool for Heavy Metals Environmental Monitoring: Zinc Detection in Rubber Industry Waste.“ Polish Journal of Environmental Studies 22, 1317-1323 (2013).
Tomčík P.: “Microelectrode Arrays with Overlapped Diffusion Layers as Electroanalytical Detectors: Theory and Basic Applications.“Sensors 13, 13659-13684 (2013).
Vojtko J., Tomčík P.:„A Method for Esterification Reaction Rate Prediction of Aliphatic Monocarboxylic Acids with Primary Alcohols in 1,4-Dioxane Based on Two Parametrical Taft Equation“ International Journal of Chemical Kinetics 46, 189-196 (2014).
Culková E., Tomčík P., Švorc Ľ., Cinková K., Chomisteková Z., Durdiak J., Rievaj M., Bustin D: „Indirect Voltammetric Sensing Platforms for Fluoride Detection on Boron-Doped Diamond Electrode Mediated via [FeF6]3- and [CeF6]2- Complexes Formation” Electrochimica Acta 148, 317-324 (2014).
Culková E., Tomčík P., Švorc Ľ., Cinková K., Melicherčíková D., Bellová R., Glončák P., Durdiak J.: „Novel Analytical Methods and Procedures for the Determination of Fluorides“ Chemické Listy 109, 606-612 (2015).
Vedecký prínos:
Ciele projektu boli splnené. Riešitelia vyvinuli elektroanalytické metódy pre stanovenie zinku v odpadovej vode pochádzajúcej z gumárenského priemyslu a fluoridov v pitnej vode použitím diamantovej elektródy dopovanej brómom. Vyvinuté metódy môžu byť aplikované pri detekcii látok znečisťujúcich životné prostredie. Výsledky projektu boli publikované v 9 publikáciách, na ktoré bolo zatiaľ registrovaných 42 citácií. Objem a kvalita výstupov je vzhľadom na malý kolektív na výbornej úrovni. Finančné prostriedky boli použité účelne a efektívne. Komisia konštatuje úspešné ukončenie riešenia projektu s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov.

 

 

Názov projektu: Musica nova spiritualis
Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 027KU-4/2012
Doba riešenia: 2012-2014
Názov projektu (anglický): New spiritual music
Vedúci projektu: doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku: Medzi originálne výsledky projektu patrí vznik nových duchovných skladieb, ktoré skomponovali slovenskí skladatelia. Diela sú určené pre rôzne vokálne a inštrumentálne obsadenie, vhodné pre využitie koncertné, pedagogické či liturgické. Celospoločenský dopad má CD nosič obsahujúci novoskomponované diela, ktoré boli niekoľko krát aj koncertne uvedené, a to na Slovensku i v zahraničí.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku: Among the original outputs of the Project there is the production of new spiritual compositions by the Slovak composers. They are addressed for a various vocal and instrumental casting, suitable for concerts, education or liturgy. The social impact is constituted by the CD medium including these new compositions, which have been performed for several times at concerts, both in Slovakia as abroad.

 

 

Názov projektu: CANTUS PLANUS – gregoriánsky chorál na Slovensku ako fenomén doby
Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA 2/0031/13
Doba riešenia: 2013-2016
Názov projektu (anglický): CANTUS PLANUS – gregorian chant in Slovakia as an era phenomenon
Vedúci projektu za PF KU: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
Vedúci projektu za ÚHV SAV: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku: Projekt realizoval komplexné analytické výskumy konkrétnych hudobných prameňov (kompletných kódexov i fragmentov) z územia Slovenska a slovenskej proveniencie v zahraničí. Najnovšie výsledky výskumov v kontexte európskej hudobnej kultúry boli spracované v podobe početných štúdií, publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch a predovšetkým v podobe troch monografií. Publikácia Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum nationale Slovacum sprístupnila najnovšie výsledky výskumov vzácnych prameňov stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska. Druhá publikácia edície sprístupňuje najstaršie hudobné materiály mesta Trnava. Tretia monografia predstavuje neskorostredovekých rukopis z Košíc – tzv. Košický graduál https://www.academia.edu/33364932/ADAMKO_Rastislav_-_VESELOVSK%C3%81_Eva._GRADUALE_CASSOVIENSE_s._XVI_in_Liturgicko-muzikologick%C3%A1_%C5%A1t%C3%BAdia.
Vo vydavateľstve Slovenskej muzikologickej spoločnosti vyšla syntetická monografia k dejinám cirkevnej hudby na Slovensku v stredoveku, ktorá komplexne zmapovala pramene stredovekej jednohlasnej hudby pod názvom Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku (autorský kolektív: R. Adamko, J. Bednáriková, E. Veselovská; technická spolupráca: Z. Zahradníková) https://www.academia.edu/33051447/SP_CHnS_20170320_Final.pdf
Medzi najdôležitejšie výstupy projektu patrí pokračovanie spracovania stredovekých rukopisov v rámci národnej databázy Cantus Planus in Slovacia (http://cantus.sk; celý autorský kolektív projektu), ktorej cieľom je kompletné sprístupnenie výsledkov základného výskumu širokej domácej i medzinárodnej odbornej i laickej verejnosti.

 

 

Názov projektu: Napĺňanie kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín prostredníctvom muzikoterapeutických a etnopedagogických prístupov v umeleckom vzdelávaní
Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 476-028KU-4/2010
Doba riešenia: 2010-2011
Názov projektu (anglický): Project Executing Cultural Needs of Disadvantaged Groups through Music Therapy and Ethno-Educational Approaches in Art Education
Vedúci projektu: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku: Projekt rozvíja teóriu a prax muzikoterapie a etnopedagogiky v hudobnom vzdelávaní na Slovensku ako nástrojov pedagogickej inklúzie. Riešitelia projektu postulujú nasledovné východiská ako paradigmy hudobného vzdelávania otvárajúceho sa pre ontologický a antropologický rozmer v hudobno-pedagogickom prostredí: V hudobno-pedagogických východiskách sú v kultúrno-antropologickom kontexte špecifikované princípy inšpirované charakteristickými znakmi ľudovej tvorby slovenskej, resp. východoeurópskej proveniencie. Tieto sú uvádzané v kontexte tendencií hudobného vzdelávania súčasnosti. Okrem už spomínaného princípu vlastnej aktivity – tvorivosti, je pre prax a teóriu výchovy k hudbe zdôrazňovaný princíp procesuálnosti a podnetného prostredia, ktoré bohatosťou hudobných aktivít predstavovalo v minulosti prirodzený zdroj hudobného vychovávania. Z aktívneho »múzickeho prístupu« (prostredia) vychádza princíp vnímania – rozlišovania a selektovania, zdôrazňujúci smerovanie k vnímaniu reality »vyšších – zrelších (hudobných) tvarov«. Princíp celostnosti a historickej kontinuity poukazuje na prirodzenú spätosť človeka s jeho hudobným vyjadrením a s prostredím, do ktorého sa narodil. Princíp kolektívnosti a komunity akcentuje kolektívnu, resp. skupinovú prácu s možnosťou individualizovaného prístupu vo výchove k hudbe a hudbou.
Za hudobno-terapeutické východiská sú považované v ontologickom kontexte priestor a čas, umožňujúce základnú orientáciu osoby vzhľadom na jej proces individuácie, ktorý pozostáva z dialektiky diferenciácie a integrácie časopriestorových fenoménov v psychike. V muzikoterapii je zmena individuačného štádia podporovaná diferenciáciou a integráciou hudobných štruktúr počas hudobnej recepcie, improvizácie, elementárnej kompozície a interpretácie. Princíp prítomnosti upriamuje pozornosť na autentický kontakt s hudobným a sociálnym časopriestorom, z ktorého sa rodí inšpirácia k zmene. O aktivátoroch muzikoterapeutického diania – vízii a nádeji, bez ktorých by nenastala zmena v obsahoch psychiky, upovedomuje princíp výhľadu a náhľadu. Základným zdrojom tvorby osobnej identity je vzťah. Naň odkazuje princíp vzťahovania sa, poskytujúci hudobno-vzťahové podmienky istoty a bezpečia vďaka symbolickému, projektívnemu a tranzitívnemu náboju esteticky nosnej hudby. Muzikoterapeutická práca s trvaním a napätím, štrukturujúca hudobné prvky do zmysluplných celkov, analogicky podnecuje štrukturovanie nediferencovaných a neintegrovaných psychických obsahov, čo dosvedčuje princíp tvarovania.
Uvedené teoretické východiská aplikujú riešitelia projektu v cykle hudobno-výchovných a hudobno-terapeutických modulov (tvorivé dielne) integrujúcich zdroje ľudovej tvorby a identity človeka.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku:
In musical-pedagogical foundations in cultural-anthropological context are specified the principles inspired by characteristic features of Slovak folk production, or Eastern European production respectively. These are introduced in the context of tendencies towards contemporary musical education. Besides the mentioned principal of own activity – creativity, it is also the stressed principle, especially for the practice and theory of music, of process and incentive environment, which presents a natural source of musical education, due to the richness of musical activities. From an active, „musical approach“ (environment) stems the principle of perception – differentiation and selection, emphasizing a trend towards the perception of the reality of „higher“ – more mature (musical) shapes. The principle of wholeness and the historical continuity points out the natural connection of humans with their natural musical expression and the environment, in which they were born. The principle of collectivism and community emphasizes the collective or group work respectively, with the possibility of an individualistic approach towards education to and by music.
Foundations of musical-therapy are ontologically speaking space and time, enabling fundamental orientation of people regarding their process of individualization, which consists of the dialectics of differentiation and the integration of space-time phenomena in the psychic. In musical therapy, the change of individualistic stage is supported by the differentiation and integration of musical structures during musical reception, improvisation, elementary composition and interpretation. The principle of now is concerned with the authentic contact with the musical and social space-time, from which the inspiration towards change is born. Principles of outlook and lookout, point out the activators of musical-therapeutic events – vision and hope, without which no psychic change would be possible. Basic source of production of personal identity is relationship. It is referred to by the principle of relating to, giving musical-relational conditions of safety and security thanks to symbolic, projective and transitive charge of aesthetically primary music. Musical-therapeutic work with constant pressure, structuring musical elements into meaningful units, analogically incites structuring of undifferentiated and disintegrated psychic contents, which supports the principle of shaping.

 

 

Názov projektu: Progresívne prvky v materiáloch prvého Učiteľského ústavu na území Slovenska a ich aplikácia pre pedagogiku a odborové didaktiky 21. storočia
Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 017KU-4/2014
Doba riešenia: 2014-2016
Názov projektu (anglický): Progresive elements in materials of the First Teachers Institute in Slovakia and their aplications for pedagogy and subjectual didactics in 21st century
Vedúci projektu: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku: Vďaka tomuto projektu sa sprístupnilo v slovenskom jazyku originálne dielo významného didaktika prvej polovice 19.storočia Andrása Lesnyanszkého (1795-1859). Jeho originálny metodický prístup vo vyučovaní matematiky založený na štúdiu Weinkopfa, Felbigera a ďalšich vtedajších autorov je použiteľný aj v súčasnosti. Pre priblíženie vedeckej komunite v Maďarsku bola vydaná aj monografia o Jurajovi Pálešovi a jeho činnosti v stredoeurópskom kontexte. Druhým cieľom bolo priblížiť založenie Učiteľské ústavy v Jágri aj Spišskej Kapitule biskupom Jánom Ladislavom Pyrkerom (1772-1847). Preto význam Učiteľského ústavu v Spišskej kapitule je nielen celoslovenský, ale stredoeurópsky. Prvé dve uvedené monografie napísal autor Gunčaga Ján v spoluautorstve s ďalšími autormi. Nasledovné monografie autorov Gejdoš – Murínová, Gejdoš-Korčeková, Gejdoš-Graham, Gejdoš: Ján Kollár boli orientované na spracovanie vzácnych historických dokumentov, učebníc a pedagogických diel z knižnice Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule a bolo v nich realizované obsahové prepracovanie pre potreby prípravy budúcich učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti pedagogiky a odborových didaktík v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku:
Due to this project, the original work of the important didactic early 19th century, András Lesnyanszky (1795-1859) have been made available in the Slovak language. His original methodical approach in teaching mathematics based on studies Weinkopf, the then Felbiger and other authors of that time is also usable in the present. For detail describing to the scientific community in Hungary, the monograph on Juraj Pales and its activities in the Central European context was also published. The second goal was to the describe the founding of the Teacher Institute in Eger and Spišská Kapitula by the founder of Bishop Jan Ladislav Pyrker (1772-1847). Hence the Teacher Institute in Spišská Kapitula is not only of nationwide but also Central-European importance. The first two mentioned monographs were written by the author Ján Gunčaga in co-authorship with other authors. The following monographs of authors as Gejdoš – Murínová, Gejdoš – Korčeková, Gejdoš – Graham, Gejdoš about Ján Kollár were focused on treatment of rare historical documents, books and educational works from the library of Teacher Institute in Spišská Kapitula. Their contents were adapted to the need of preparation of future primary education teachers in the field of education and vocational didactics in line with new State educational program ISCED 1.

 

 

Názov projektu: Názov projektu (slovenský): Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika
Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 002KU-4/2011
Doba riešenia: 2011-2013
Názov projektu (anglický): Development of Scientific Literacy in University Preparation of Students of Pre-school and Elementary School Pedagogy
Vedúci projektu: doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku: Výskumný projekt KEGA „Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika“ bol riešený na troch pracoviskách – Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline a Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Riešiteľský tím tvorilo spolu 8 riešiteľov, pričom niektorí počas riešenia projektu ukončili participáciu na ňom (doc. Ing. Ľubica Babicová, CSc., doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.), niektorí riešitelia boli prizvaní do riešenia projektu (RNDr. Janka Kopáčová, CSc.).
Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť koncepciu vzdelávania (s uplatňovaním aktivizujúcich metód) študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika a experimentálne overiť účinnosť vyučovania podľa navrhovanej koncepcie vo vysokoškolskej príprave študentov.
Čiastkové ciele:
Zistiť aktuálnu úroveň prírodovednej gramotnosti reprezentatívnej výskumnej vzorky respondentov (študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika).
Navrhnúť koncepciu vzdelávania s uplatňovaním aktivizujúcich metód, zameranú na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti respondentov.
Overiť navrhovanú koncepciu vzdelávania v praxi.
Interpretovať výskumné výsledky.
Publikovať navrhovanú koncepciu vzdelávania a výsledky jej overovania v praxi vo vedeckej monografii s edukačným CD.
Prezentovať čiastkové aj celkové výsledky projektu na medzinárodných vedeckých konferenciách, vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch.
Vo výskume bolo využitých viacero výskumných metód: pedagogický experiment, didaktický test, analýza prác študentov, dotazníková metóda. Výskum potvrdil, že úroveň prírodovednej gramotnosti študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika sa uplatňovaním navrhovanej koncepcie vzdelávania štatisticky významne zvýšila. Preukázalo sa, že uplatňovaním konštruktivistického prístupu vo vzdelávaní sa úroveň osvojovania pojmov a úroveň schopností riešiť problémy zvyšuje. Respondenti tiež vyslovili spokojnosť s realizovaným experimentálnym vzdelávaním. Preto v budúcnosti plánujeme pokračovať v riešení predmetnej problematiky, spracovať na podobnom princípe aj ďalšie témy a vytvoriť sériu učebných materiálov pre študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku:
The research project KEGA named “Development of Scientific Literacy in University Preparation of Students of Pre-school and elementary pedagogy “ was solved on the three departments: The Catholic University in Ružomberok; Faculty of Education, The Matej Bel University, Faculty of Education; and the Universtity of Žilina, Faculty of Electrical Engineering. The research team was created by 8 investigators, but some of them end the participation on the project doc. Ing. Ľubica Babicová, CSc., doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.), and some of them were added into the project (RNDr. Janka Kopáčová, CSc.).
The main objective of the project was to suggest the concept of education (with using the activation methods) for students in the field of Pre-school and elementary pedagogy, and to prove experimentally efficiency of teaching according to the proposed concept of natural science education in the university preparation of students.
Derived objectives:
To ascertain the level of the scientific literacy of the representative sample of the respondents (students in the field of study Pre-school and elementary school pedagogy).
To develop the concept of education with using the activation methods focused on the developing scientific literacy of the respondents.
To prove the suggested concept in educational practice.
To interpret the research results.
To published the suggested concept of education and the results of its verification in the scientific monograph with educational CD.
To present partial and total results of the project in the international conferences, scientific and professional journals and conference proceedings.
A number of research methods was applied in the research: pedagogical experiment, didactic tests, analysis of students’ work, questionnaire method.
The research proved that the level of scientific literacy of students in the field of Pre-school and elementary school pedagogy will significantly statistically increase with the application of the proposed concept. Therefore, we demonstrated that by adhering to constructivist approach to education the level of ability to solve problems and the level of acquisition of terminology increases. Students also express their content with the realised experimental education. It is for this reason that for the future we plan to analyse further topics using the same principles and create a series of study materials for the students of Pre-school and elementary school pedagogy.

 

 

Názov projektu: Názov projektu (slovenský): Využitie pôvodných matematických demonštrácií a fyzikálnych pokusov, ktoré použil Galileo Galilei v mechanike a pohybe telies vo vyučovaní na základných a stredných školách
Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 003KU-4/2013
Doba riešenia: 2013-2015
Názov projektu (anglický): Mathematical demonstrations and physical experiments used by Galileo Galilei in the area of mechanics and moving bodies, and their uses in primary and secondary education.
Vedúci projektu: RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Spolupracujúce pracovisko: Katedra matematiky FPV UKF v Nitre, prof. RNDr. Jozef Fulier, PhD.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku: Vďaka tomuto projektu sa sprístupnilo v slovenskom jazyku originálne dielo talianského velikána Galilea Galileiho. Bolo to revolučné dielo, nielen tým, že ako prvé vedecké dielo nebolo napísané celé v jazyku učencov – v latinskom jazyku. Dielo položilo základ experimentálnej vede, Galileo ukazuje, že experiment je základom výskumnej práce v prírodných vedách. Jeho dôkazy sú založené na jednoduchosti a vysokej pojmovej jasnosti a vďaka nim bol prvým človekom, ktorý formuloval vo fyzike prvý pohybový zákon ešte pred I. Newtonom, našiel spôsob porovnávania počtu prvkov nekonečných množín ešte pred G. Cantorom, ukázal existenciu a formuloval vlastnosti vákua a množstvo ďalších významných objavov už v spomenutých oblastiach fyziky. Projekt sprístupnil a popularizoval uvedené metódy, demonštrácie pre vyučovanie fyziky, matematiky na základných a stredných školách.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku:
This project have been made available original work Discorsi e Dimostrazioni matematiche intorno ? due nuoue Scienze of Italian genius Galileo Galilei in the Slovak language. It was a revolutionary work, not only by first scientific work was not written entirely in the language of scientists 16-th and 17-th century – in Latin. This work laid the foundation for experimental science, Galileo shows that experiment is the basis of research work in the natural sciences. His evidence is based on simplicity and high conceptual clarity and thanks to them, was the first person who formulated in physics first law of motion before I. Newton, he found a way of comparing the number of elements of an infinite set before G. Cantor, proved the existence and properties of vacuum and other important discoveries of physics. The project has made available a popularized mentioned methods demonstrations for teaching physics, mathematics in primary and secondary schools.
Vedecký prínos:
Hlavným cieľom tohto projektu bol preklad, spracovanie a vydanie 4 dielov unikátneho diela Galilea Galileiho „Discorsi e Dimostrazioni matematiche intorno ? due nuoue Scienze“, ktoré položilo základ experimentálnym vedám a zároveň základ novej vednej disciplíny – mechaniky. Dielo aj napriek tomu, že vyšlo v roku 1638, doteraz nebolo preložené do slovenčiny ani češtiny.
Prostredníctvom projektu sa sprístupnili metódy a demonštrácie, ktoré navrhol Galileo Galilei v oblasti pevnosti pevných látok, oscilácie kyvadla, pružnosti, princípov dynamiky pri rovnomernom a rovnomerne zrýchlenom pohybe a voľnom páde a množstvo ďalších významných objavov v oblastiach fyziky ale aj matematiky.
Vrámci riešenia projektu sa uskutočnili v roku 2014 a 2015 medzinárodné semináre o odkaze diela Galileiho za účasti prof. Petra Vopěnku (MFF UK Praha), prof. Marca Beghiho (Politecnico di Milano, Milano, Taliansko), prof. Leva Bukovského (PF UPJŠ), prof. Laca Kvasza (MFF UK Praha), prof. Beloslava Riečana (FPV UMB).
S podporou projektu sa vydalo 9 publikačných výstupov o Galileovi a ďalších 19 článkov, v ktorých sa využívali poznatky získané z prekladu diela, pripravili sa pomôcky z daných oblastí pre vyučovanie na základných a stredných školách a vykonali sa popularizačné návštevy na stredných školách.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na základe odporúčania predsedníctva potvrdilo 15. júna 2016 excelentné splnenie originálnych výsledkov tohto projektu, a zaradilo ho medzi 2 najúspešnejšie projekty v danej kategórií, ktoré budú celospoločenským prínosom v ďalšom rozvoji výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

Názov projektu: Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny
Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA č. 032KU-4/2016
Doba riešenia: 2016 – 2018
Vedúci projektu: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na jednu z aktuálnych výziev slovenského školstva, v súlade s celosvetovým trendom meniť školy na inkluzívne školy. Kvalita vzdelávania a realizácia inkluzívnej edukácie je vo veľkej miere závislá od konkrétnych pedagógov, preto sa projekt zameriava práve na ich prípravu a nadobudnutie potrebných kompetencií. Riešitelia projektu prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a študentov učiteľských odborov (predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika) ich pripravujú na zavádzanie inkluzívnej edukácie v prostredí predprimárnych a primárnych vzdelávacích inštitúcii. K tejto snahe prispejú aj vytvorené príručky.
Riešitelia zároveň prostredníctvom kvalitatívneho i kvantitatívneho výskumu zisťujú problémy a bariéry inkluzívnej edukácie v materských a základných školách v špecifických podmienkach s početným podielom detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia i vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov na daných stupňoch školskej sústavy.
Výsledky a výstupy:
Empirické zistenia na základe analýzy potrieb pedagogických zamestnancov predprimárneho a primárneho stupňa vzdelávania publikovaná vo vedeckých článkoch a štúdiách.
Na základe výskumu identifikácia bariér inklúzie s ktorými sa stretávajú pedagogickí zamestnanci (učitelia, vychovávatelia v školských kluboch detí a pedagogickí asistenti) na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy pri práci s deťmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia pri zavádzaní inkluzívnej edukácie.
Publikovanie učebných zdrojov pre učiteľov v materských školách a na primárnom stupni vzdelávania, vychovávateľov v školských kluboch detí a pedagogických asistentov.
Vydanie zborníka vedeckých štúdii na tému podpory inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny.
Realizácia seminárov a workshopov pre učiteľov materských škôl a základných škôl i pre študentov učiteľských odborov.
Vedecký prínos: Projekt prispeje k rozvoju inkluzívnej výchovy a vzdelávania na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy, celoživotného vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl. Bude vkladom do odbornej diskusie ako prakticky realizovať a podporiť inkluzívnu edukáciu na školách.