PRIORITNÉ OBLASTI VÝSKUMU NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE KU V RUŽOMBERKU
SPOLOČENSKÉ VEDY
PEDAGOGICKÉ VEDY
Katedra pedagogiky a psychológie
Problematika európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva pre oblasť vzdelávania na ZŠ a SŠ.
Podpora sociálnej adaptácie adolescentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie.
Problematika devalvačných prejavov žiakov voči učiteľom – prejavy, príčiny, prevencia.
Inkluzívne tendencie v špeciálnom školstve na Slovensku a v medzinárodnom kontexte.
Problematike edukačných stratégií, metód a techník kooperatívneho učenia.
Podpora kompetencií adolescentov so zdravotným znevýhodnením v oblasti úspešnej sociálnej adaptácie v kontexte modelu arteterapeutickej intervencie zameranej na rozvoj a podporu  reziliencie a sociálnej adaptácie.
The Diagnosisof Fetal Alcohol Spectrum Disorder in the Slovak Republic.
Assistive listening devices drive neuroplasticity in children with dyslexia.
Historický výskum so zameraním na progresívne prvky v materiáloch prvého Učiteľského ústavu na území Slovenska a ich aplikácia pre pedagogiku a odborové didaktiky 21. storočia.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Využitie literárno –dramatických činností vo voľnočasových aktivitách žiakov na 1. stupni ZŠ.
Rozvoj mediálnej výchovy na 1. stupni ZŠ.
Rozvoj multikultúrnej výchovy na 1. stupni ZŠ.
Rozvíjanie prírodovednej, kultúrnej a finančnej gramotnosti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.
Inovačné trendy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.
Výskum matematicko-geometrických predstáv detí predškolského a mladšieho školského veku.
Zvýšenie kvality jazykových, informačných a digitálnych kompetencií.
Problematika rozvíjania environmentálnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku.
Implementácia regionálnej výchovy v kontexte predprimárneho a primárneho vzdelávania.
Rozvoj profesijných kompetencií riaditeľov a učiteľov materských a základných škôl.
Činnosť v školských kluboch detí pri cirkevných školách na Slovensku.
Prípravu a používanie pracovných listov v školskej katechéze na 1. stupni ZŠ.
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Vytváranie špecifickej oblasti pedagogiky, ktorou je kresťanská pedagogika a v tejto oblasti je rozvíjaná intenzívna spolupráca so zahraničnými vedeckými pracovníkmi v oblasti pedagogiky.
Katedra hudby
Súčasné problémy hudobnej edukácie a integrovaním najnovších trendov do vyučovacieho procesu na základných, stredných a vysokých školách rôzneho typu.
Výskum a propagácia inštruktívnych hudobných diel slovenských autorov a ich využitie v pedagogickej praxi.
Katedra výtvarnej výchovy
Umelecko-vedecká činnosť katedry sa zameriava na oblasť ľudovej kultúry a možnosti aplikácie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry do súčasného výtvarného umenia a výtvarnej edukácie.
Program výskumu katedry zameraný na didaktiku výtvarnej výchovy nadväzuje na výstupy projektu „Objavovanie strateného v čase – umenie a remeslá regiónov Liptova a Oravy“, zameriava sa na pedagogické a didakticko- metodické aktivity spojené s C-ET-ART-om.
Aplikácia kultúrno-umeleckých tradícií do edukačného procesu.
Aplikácia kultúrno-umeleckých tradícií a prírodných daností Liptova a Oravy do edukačného procesu a umeleckej tvorby.
Aplikácia alternatívnych výtvarných postupov do vyučovacieho procesu.
Možností využívania inštitúcií výtvarného umenia (galéria, múzeum) pre pedagogickú prax, múzejná a galerijná edukácia.
Katedra cudzích jazykov
Taliansky j.- teoretické a metodologické otázky vyučovania románskeho (talianskeho) jazyka.
Praktické aspekty didaktiky talianskeho jazyka.
Diachrónia a synchrónia v románskych jazykoch a latinskom jazyku.
Interkultúrne aspekty vo výučbe talianskeho jazyka a literatúry.
Vybrané segmenty z talianskeho literárneho procesu.
Ruský j.- Za filologický odbor RJ – Teaching of Russian language as a foreign language to Slovak-speaking students. Russian literature as a foreign language at Slovak universities. Professional terminological systems in Russian language in comparison to Slovak actual issues in modern A.P. Chekhov’s writings and their analysis.
Katedra informatiky
Elektronické vzdelávanie.
Virtuálne vzdelávacie systémy.
Metodika výcviku špecialistov.
Didaktika informatiky.
Katedra matematiky
Oblasť didaktiky matematiky: experimentovanie a skúmanie v školskej matematike; stratégie riešenia problémov Jana Kopku; strapce problémov.
Školské skúmanie matematických situácií.
Stochastické modelovanie Adama Płockeho.
Vizualizácia v matematike; osobnosti slovenskej matematiky ako životné vzory pre budúce generácie.
Posolstvo Galilea Galileiho pre súčasnú generáciu stredoškolákov; kalkulus Igora Kluvánka.
Uplatňovanie štatistických metód v pedagogickom výskume; kritika pseudo a za každú cenu inovačných metód vo výučbe matematiky.
Katedra geografie
Didaktika geografie miestnej krajiny.
Didaktika regionálnej geografie Európy.
Bádateľské aktivity na hodinách geografie.
Analýza geografického vzdelávania na Slovensku.
Environmentálna výchova a trvalo udržateľný rozvoj
Department of Geography.
Didactics of geography of the local landscape.
Didactics of regional geography of Europe.
Research activities on geography lessons.
Analysis of the geography education in Slovakia.
Environmental education and sustainable development.
Katedra chémie a fyziky
Tvorba učebných materiálov pre súčasných i budúcich učiteľov chémie z oblasti anorganickej a bioanorganickej chémie.
Implementácia problémového vyučovania (PBL- problem based learning) do vyučovania chémie so zameraním na zisťovanie možných príčin nízkej vedeckej gramotnosti slovenských študentov v niektorých prírodovedných predmetoch.
Prezentácia a vizuálna interpretácia nových chemických experimentov s potrebnými výpočtami, ako didaktického nástroja pre výučbu chémie, s cieľom motivovať študentov k zrozumiteľnejšiemu a komplexnejšiemu informovaniu o chemických zlúčeninách.
Katedra biológie
Sledovanie úrovne uchovávania vedomosti o prírodnom prostredí získaných na podklade učiva z učebníc biológie v praktickom živote v rámci širokého časového rozpätia a budúceho zamerania žiakov.
Sledovanie úrovne vedomostí o základných ekologických charakteristikách u žiakov ZŠ v súvislosti s osobnostnými rozdielmi jednotlivcov.
Sledovanie vplyvu formovania domácim prostredím na ekologické vedomosti a celkový vzťah k prírodnému prostrediu u žiakov.
Meranie aspektov environmentálnej gramotnosti študentov učiteľstva na PF KU.
Analýza využívania informačno – komunikačných technológií vo vyučovaní biológie a stanovovaním ich edukačno – motivačného pomeru.
Posilňovanie motivácie u budúcich učiteľov k využívaniu laboratórnych cvičení a zlepšovanie ich praktických zručností za účelom priblíženia teórie biológie k bežnému životu.
Sčítavanie zimujúceho vodného vtáctva v regióne Liptov so zapojením študentov rôznych odborov za účelom budovania ich pozitívneho vzťahu k prírodnému prostrediu na podklade ich participácie na reálnom celoslovenskom projekte.
Zapájanie študentov rôznych odborov do sezónneho monitoringu migrujúcich obojživelníkov v spolupráci s profesionálnymi pracovníkmi ochrany prírody.
Sledovanie vplyvu zvyšovania informovanosti žiakov stredných a základných škôl o pôvodných a nepôvodných druhoch Slovenska na efektivitu manažmentu s inváznymi organizmami.
SOCIÁLNE VEDY
Katedra sociálnej práce
Európska sociálna politika v zameraní na sociálne znevýhodnené skupiny.
Kvalita života v kontexte syndrómu vyhorenia.
Koherencie a diferencie sociálneho a psychologického poradenstva na Slovensku.
Teoretické prístupy sociálnej práce v procese komunitného plánovania.
Význam vzťahovej väzby v detskom domove.
Výskum migrácie z aspektu sociálnej práce.
Pohľad sociálnej práce na príslušníkov minorít a marginalizovaných skupín.
Teóriu sociálnej práce.
Človek verzus zmeny – lekársky, vzdelávací, sociálny a psychologický kontext.
Aktuálne vedecké poznanie v oblasti bezprostredného aj širšieho sociálneho prostredia seniorov a nové metodické postupy pri práci so seniormi.
Sociálnu ukotvenosť rodiny a jej vzťah k životnému prostrediu.
Výskumná realita, projekcia a výchovné pôsobenie v kontexte roly otca a matky v súčasnej rodine na Slovensku.
Úlohy sociálnych pracovníkov v oblasti environmentálnej výchovy obyvateľstva, filozofické a etické otázky ochrany životného prostredia.
EKONOMICKÉ VEDY A OBCHOD
Katedra manažmentu
Vedecké zameranie „Riadenie ľudského potenciálu“
Podpora kreativity a inovačného myslenia.
Budovanie pracovných tímov.
Hodnotenie výkonnosti jednotlivcov a pracovných skupín.
Motivačné formy a procesy.
Vedecké zameranie „Cestovný ruch“
Formy cestovného ruchu a dynamika ich zmeny.
Udržateľnosť regionálneho cestovného ruchu.
Ekonomické aspekty cestovného ruchu.
Hodnotenie kvality služieb cestovného ruchu.
Vedecké zameranie „Manažment výroby“
Analýza požiadaviek zainteresovaných strán a proces ich plnenia.
Technicko-organizačné zabezpečenie výrobných procesov.
Meranie výkonnosti výrobných, podporných a manažérskych procesov.
Systém riadenia a jeho zložky.
  HUMANITNÉ VEDY
Katedra hudby
Základný výskum hudobno-liturgických a hudobných artefaktov v oblasti sakrálnej hudby z územia Slovenska počnúc od stredoveku až po 19. storočie.
Reflexia súčasnej sakrálnej hudobnej tvorby z muzikologického, liturgického a estetického hľadiska.
Katedra výtvarnej výchovy
Transformácia krajiny do tvorivého programu, synestézia výtvarnej a hudobnej interpretácie „Krajinopartitúry“.
Výskum primárne sústreďovaný na dejiny sakrálnej (kresťanskej) architektúry a vývoj kostolného mobiliáru.
Ekologické a environmentálne prístupy vo výtvarnej tvorbe.
  PRÍRODNÉ VEDY
Katedra geografie
Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát.
Geomorfológia krasu, morfológia a genéza jaskýň.
Hypogénne jaskyne na Slovensku.
Geochronológia jaskynných úrovní a vývoj Západných Karpát.
Krasová krajina, jaskynné geosystémy a environmentálne aplikácie.
Environmentálne zmeny (klimatické zmeny, zmeny vo využívaní krajiny) a výskyt extrémnej vodnej (špeciálne výmoľovej) erózie v čase a v priestore.
Hodnotenie mestskosti/vidieckosti, resp. urbánnosti/rurálnosti (a s tým súvisiacej témy priestorovej analýzy osídlenia) obzvlášť v spojitosti s dátami o rozmiestnení obyvateľstva a krajinnej pokrývky, a to rastrového/gridového charakteru s vysokým priestorovým rozlíšením alebo vektorového charakteru (body, línie, polygóny) reprezentujúce jednotlivé budovy, adresné body alebo osoby.
Demogeografická a sídelnogeografická analýza vybraných regiónov Slovenska.
Problémy rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a ich geografia.
Department of Geography
Reflection of the instability of global Earth systems in the Upper Cretaceous and Paleogene strata of the Western Carpathians.
Karst geomorphology, morphology and genesis of caves.
Hypogene caves in Slovakia.
Geochronology of cave levels and the evolution of the Western Carpathians.
Karst landscape, cave geosystems and environmental applications.
Environmental changes (climate and land use changes) and extreme gully (water) erosion in time and space.
Assessment of the rural-urban area delineation (along with all the related spatial analysis issues around the theme of settlement) especially when based on high spatial resolution raster/gridded population and land use/cover data, or individual vector polygon or point data representing buildings, address points, or individuals.
Demogeography and settlement geography analysis of the selected regions of Slovakia.
Problems associated with the tourism development in Slovakia and their geography.
Katedra chémie
Oblasť elektrochémie a elektroanalytickej chémie.
Vypracovávanie analyticko-chemických metodík pre stanovenie látok, ktoré sú významné v životnom prostredí, potravinách, farmácii a okrajovo aj v medicíne.
Katedra biológie a ekológie
Výskum biogeochemických cyklov v lesných, predovšetkým v bukových a smrekových, ekosystémoch.
Výskum ekoedafických procesov v prírodných ekosystémoch.
Výskum v bioenergetike a fytoenergetike.
Výskum ekosystémových služieb na podporu ochrany krajiny v podmienkach globálnej zmeny.
Využitie komunálneho odpadu v poľnohospodárstve a lesníctve.
Reprodukovateľné náhodné druhy surovín pre energetické účely.
Sledovanie abiotických faktorov, predovšetkým geologických faktorov prostredia, na výskyt kliešťov a ich vplyv na výskyt patogénov.
Sledovanie prítomnosti vybraných druhov patogénov prenášaných kliešťami vo vektorových organizmoch (vtáky a drobné zemné cicavce).
Fytologická štruktúra ekosystémov vo vzťahu  k denzite kliešťov a možnosti ich bioindikácie.
Sledovanie biológie hniezdenia vybraných druhov spevavcov v odlišných klimatických podmienkach.
Sledovanie štruktúry spoločenstiev vtákov v mestskej zeleni s dôrazom na výskyt bioindikačných druhov dutinových hniezdičov.
Sledovanie štruktúry spoločenstva drobných zemných cicavcov vo fragmentoch mokradí poľnohospodárskej krajiny.
Sledovanie morfologickej variability vybraných inváznych druhov rýb v rôznych environmentálnych podmienkach (napríklad teplotne nadpriemerných podmienkach) v čase skorej i neskorej ontogenézy.
Sledovanie účinkov šupiek tmavého ovocia, oregána a klinčekov v prevencii rakoviny mliečnej žľazy u potkanov.
Katedra matematiky
Zovšeobecnený prístup k teórii pravdepodobnosti v kategoriálnom jazyku s využitím fuzzy matematiky a kvantových štruktúr; duality; zväzy.

 

TECHNICKÉ VEDY
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Katedra informatiky
Základný výskum v oblasti informačných a komunikačných technológii.
Využitie metód umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia procesov v komunikačných informačných sieťach.
Informačné komunikačné systémy.