Vysokoškolské vzdelávanie na Pedagogickej fakulte (PF) KU je postavené na Európskom systéme transferu kreditov, ktorým je zaručená kompatibilita s poprednými vzdelávacími inštitúciami, a tak je umožnená mobilita študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii. PF KU ponúka vzdelanie na všetkých troch stupňoch štúdia – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Na každom stupni vzdelávania má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry i ostatných katedier. Tak sa môže aktívne podieľať na obsahovej tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a postupovať individuálnym tempom. Podľa výsledkov nezávislého národného ratingu ARRA je Pedagogická fakulta treťou najlepšou pedagogickou fakultou na Slovensku. Úspešnosť absolventov PF KU na trhu práce dokladujú štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pedagogická fakulta je vyhľadávanou študentmi zo zahraničia, najmä z Ukrajiny, Poľska, Talianska a Česka.
Pedagogická fakulta je podľa posledných výsledkov Slovenskej akademickej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA:
tretia najlepšia pedagogická fakulta na Slovensku
druhá najlepšia na Slovensku v oblasti pracovných príležitostí pre absolventov
najlepšia na Slovensku v kategórii Atraktívnosť štúdia
najlepšia na Slovensku v kategórii Vzdelávanie*